Inscripcions

Abans del Dimarts 11 d'Octubre a les 24:00h

A la següent adreça: http://copa.orientacio.org

Després del Dimarts 11 d'Octubre a les 24:00h

De manera presencial als centres de competició. A partir d'aquest moment les inscripcions seràn amb un recàrrec de 5€. No assegurem disponibilitat de mapes.Pagament


Les inscripcions no es consideraràn efectives fins que no s'hagi realitzat el pagament corresponent. Atenció! S'hauràn de realitzar en nº de comptes diferents, com si fossin dues curses independents.

Cursa de Dissabte 15 d'Octubre a La Mussara, mitja distància

cc del Club Montsant Orientació 2100 - 7035 - 31 - 0200001315

MOLT IMPORTANT! indiqueu al concepte de l'ingrés la referència que us adjudicarà el sistema d'inscripcions http://copa.orientacio.org

Cursa de Diumenge 16 d'Octubre a Prades, llarga distància

cc del Club Esportiu Oros Orientació 2100 - 0662 - 06 - 0100915608

MOLT IMPORTANT! Nom, Cognom, categoria i, si s'està federat, club i nº federat FCOC
Quotes per cursa

Abans del Dimarts 12 d'Octubre a les 24:00h


 
Federats*
No federats
Categories oficials >18anys
10 €
15 €
Categories oficials <18 anys
4 €
8 €
Categories de promoció >18 anys
5 €
8 €
Categories de promoció <18 anys
1 €
4 €
Encintat
1 €
1 €

*Es consideren federats els titulars de llicències: FCOC, FEDO, FEEC moditats C, D o E. Tanmateix, hauran de presentar la tarja federativa FEEC el dia de la cursa. És obligatori que tots els participants estiguin assegurats.

Pels desconeixedors:
les categories de PROMOCIÓ son les corresponents a Iniciació Adults, Iniciació Nens i Encintat.

Atenció! si el pagament es fa després del Dimecres 13 d'Octubre a les 24:00h les inscripcions tindràn un recàrrec de 5€.

Recordem! els preus son per cursa i no pels dos dies. Si es vol participar els dos dies s'hauràn de realitzar 2 ingressos diferents als cc abans especificats.

Socis Club Oros! Els socis del club Oros ingressaran 3 euros menys per a la quota corresponent a la cursa de diumenge.

Socis Club Montsant! Els socis del club Montsant tindràn un descompte del 50% al preu de l'inscripció, no inclou el preu de l'assegurança, ni el lloguer d'sportident:

 
Federats*
No federats
Categories oficials >18anys
5 €
10 €
Categories oficials <18 anys
2 €
6 €
Categories de promoció >18 anys
2,5 €
5,50 €
Categories de promoció <18 anys
0,50 €
3,50 €
Encintat
0,50€
0,50 €Sportident

Les Categories federades requeriran la pinça SportIdent; si no es té, cal llogar-la (veure preu en Taula) i indicar-ho al formalitzar la inscripció a través del club de referència. Si es corren les dues curses serà la mateixa pinça per als dos dies.

Les categories populars i/o escolars caldrà indicar nom complet, DNI i data de naixement per tramitar l'assegurança.

 
Lloguer 1 dia *
Lloguer 2 dies *
Categories oficials
6€
10€
Categories de promoció
Gratuït
Gratuït
Encintat
No disposa
No disposa

*ambdós casos fiança de 30€

model
Venda
SI 6
65€
SI 8
35€
SI 9
45€Dorsals

Els dorsals romandran penjats en la zona de competició i cadascú és responsable de recollir el seu i portar-lo de forma visible en la zona de sortides i durant tota la cursa. El dorsal serà comú per a ambdues curses.

Aquelles persones que no trobin penjat el seu dorsal a la zona habilitada s'hauran de dirigir a la zona d'inscripcions per resoldre la seva incidència.Copa Tarragona
- Les categories HD21B serán puntuables per Copa Tarragona.

- El reglament oficial només permet córrer de manera individual, per aquesta raó i donat que també es una categoria promocional, les categories Dúo (les parelles Masculines, Femenines i Mixtes), correrán al circuit d'Iniciació. No obstant, també seràn puntuables per Copa Tarragona.

- Les inscripcions les podeu fer per la via popular. http://copa.orientacio.org Això sí, recordant que les categories corresponents a HD Open son HD21B i les corresponent als Dúos és INICIACIÓ. Els dúos feu-ho de manera individual però indiqueu a "observacions" el nom de l'equip.

- Els participants categoria Dúo hauràn de portar 1 targeta sportident per persona.